Zoku Slush and Shake Maker, Green Zoku Slush and Shake Maker