Williams Sonoma Turkey Paste, Autumn Herb Williams Sonoma Turkey Seasoning Paste, Autumn Herb