Williams Sonoma Open Kitchen Nylon Slotted Spoon, Black Open Kitchen by Williams Sonoma Nylon Slotted Spoon