Williams Sonoma Nylon Tongs, 9 Williams Sonoma Nylon Tongs