Rory Dobner Monogram Tray, Y Rory Dobner Monogram Tray, Y