Rory Dobner Monogram Tray, X Rory Dobner Monogram Tray, X