Rory Dobner Monogram Tray, W Rory Dobner Monogram Tray, W