Rory Dobner Monogram Tray, U Rory Dobner Monogram Tray, U