Rory Dobner Monogram Tray, S Rory Dobner Monogram Tray, S