Rory Dobner Monogram Tray, R Rory Dobner Monogram Tray, R