Rory Dobner Monogram Tray, O Rory Dobner Monogram Tray, O