Rory Dobner Monogram Tray, N Rory Dobner Monogram Tray, N