Rory Dobner Monogram Tray, K Rory Dobner Monogram Tray, K