Rory Dobner Monogram Mug, A Rory Dobner Monogram Mug