Rory Dobner Monogram Mug, P Rory Dobner Monogram Mug, P