KAI for Williams Sonoma Santoku Knife, 7 KAI for Williams Sonoma Santoku Knife