Fortnum & Mason Lemon Curd Fortnum & Mason Lemon Curd