Charleston Bar Stool, Sandy Oak Charleston Bar Stool