Bordello Pinheiro Tomato Tureen, Large Bordello Pinheiro Tomato Tureen