Jaipur Print Place Mats, Set of 4, Harvest Jaipur Print Place Mats, Set of 4