Williams Sonoma Open Kitchen Whisk, 12 Williams Sonoma Open Kitchen Whisk, 12"